Rechten en plichten oudere werklozen

Anciënniteitstoeslag afgeschaft en strengere regels voor oudere werklozen

De regering Michel schaft de anciënniteitstoeslag af voor oudere werklozen die er voor 1 januari 2015 nog geen recht op hadden en verstrengt de regels voor beschikbaarheid.


Waarover gaat het?

De anciënniteitstoeslag is een toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering voor oudere werknemers die na ontslag niet in SWT (brugpensioen) kunnen omdat ze niet de vereiste leeftijd of aantal loopbaanjaren hebben.

Enkel de oudere werklozen die minstens 20 jaar gewerkt hebben en 55 jaar zijn, krijgen na één jaar werkloosheid een anciënniteitstoeslag.

De anciënniteitstoeslag is er niet zonder slag of stoot gekomen. Na jarenlange strijd om de werkloosheidsuitkering te verbeteren voor 50 plussers met 20 jaar beroepsverleden, legde het ABVV deze eis op de onderhandelingstafel voor het interprofessioneel akkoord 1989-1990. Met succes! De anciënniteitstoeslag werd ingevoerd in 1989. En ook bij de volgende interprofessionele akkoorden (1991-1992 en 1993-1994) bekwam het ABVV belangrijke verbeteringen.

De regering Di Rupo zette de eerste stappen richting afbouw anciënniteitstoeslag: zij verstrengde de leeftijdsvoorwaarde van 50 naar 55 jaar en trok geleidelijk de loopbaanvoorwaarde op tot 25 jaar in 2017.

De regering Michel schaft in 2015 de anciënniteitstoeslag helemaal af voor nieuwe instromers.

Wie heeft nog recht op de anciënniteitstoeslag?

Enkel wie de anciënniteitstoeslag effectief ontving in december 2014, blijft er recht op hebben.

Een aantal oudere werklozen komen in de toekomst nog in aanmerking voor de anciënniteitstoeslag:

1. Werknemers ontslagen in het kader van een collectief ontslag aangekondigd tussen oktober 2012 en 30 november 2014

 • op datum ontslag minstens 50 jaar én
 • uiterlijk op 30.06.2015 ontslagen én
 • 20 jaar beroepsverleden én
 • sinds minstens één jaar volledig werkloos én
 • geen SWT-er of bruggepensioneerde grensarbeider én
 • SWT niet geweigerd terwijl men aan de voorwaarden voldeed

 

krijgen de anciënniteitstoeslag na één jaar volledige werkloosheid, maar niet vóór de leeftijd van 55 jaar.

 

2. Werknemers ontslagen in het kader van een collectief ontslag aangekondigd na 30.11.2014

 • 20 jaar beroepsverleden én
 • sinds minstens één jaar volledig werkloos én
 • geen SWT-er of bruggepensioneerde grensarbeider én
 • SWT niet geweigerd terwijl men aan de voorwaarden voldeed.

 

krijgen de anciënniteitstoeslag na één jaar, indien 55 jaar oud op het einde van de periode van één jaar volgend op de dag van de eerste uitkeringsaanvraag na het collectief ontslag. Deze leefjdsvoorwaarde verhoogt de komende jaren telkens met 2 jaar:

 • 57 jaar in 2016
 • 59 jaar in 2017
 • 61 jaar in 2018
 • 63 jaar in 2019
 • 65 jaar in 2020

 

3. Werknemers met een zwaar beroep of lange loopbaan of ongeschikt in de bouw

 • Zwaar beroep: 20 j. nachtarbeid of 5j./7j. van de laatste 10j./15j. nacht-, ploegenarbeid, onderbroken diensten
 • Lange loopbaan: 35 jaar
 • Ongeschikt in de bouw: attest arbeidsgeneesheer
  • 20 jaar beroepsverleden én
  • sinds minstens één jaar volledig werkloos én
  • geen SWT-er of bruggepensioneerde grensarbeider én
  • SWT niet geweigerd terwijl men aan de voorwaarden voldeed.

 

krijgen de anciënniteitstoeslag na één jaar, indien 55 jaar op het einde van periode van één jaar volgend op de eerste uitkeringsaanvraag na het ontslag. 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

55-plussers

Mét anciënniteitstoeslag

Zonder anciënniteitstoeslag

Verschil per maand

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

gezinshoofd

1 189,5

1 410,50

1 134,9

1 289,1

- 54,6

- 121,4

alleenstaande

1 093,82

1 289,08

953,16

1 155,96

- 140,66

- 133,12

samenwonende

55-57 jaar

58-64 jaar

 

900,64

990,08

1 074,06

1 181,44

714,74

714,74

859,30

859,30

- 185,9

- 275,34

- 214,76

- 322,14

De grootste groep (43%) - de samenwonenden - valt terug op een inkomen van 715 tot 859 euro per maand. De gezinshoofden (30%) en de alleenstaanden (27%) vallen sowieso onder de armoedegrens. Met de afschaffing van de anciënniteitstoeslag, duwt de regering oudere werknemers die hun werk verliezen, in de armoede.

Het ABVV eist dat deze maatregel terug ongedaan wordt gemaakt!

Wat betekent 'beschikbaar zijn'?

Wanneer je werkloos wordt, moet je je binnen de acht kalenderdagen bij de VDAB inschrijven als werkzoekende. Doe je dat niet, dan krijg je geen werkloosheidsuitkeringen. Als ingeschreven werkzoekende moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt: je staat klaar om een passende job te aanvaarden en gaat in op de acties die de VDAB voorstelt bij je zoektocht naar werk. 

Passieve beschikbaarheid 

Als een VDAB-consulent je uitnodigt voor een gesprek, een vacature, een opleiding... moet je op die uitnodiging ingaan. Je voert het actieplan uit dat de VDAB samen met je opstelt.

Actieve beschikbaarheid 

Je bent passief beschikbaar én je gaat zelf actief op zoek naar werk: je solliciteert x aantal keer per maand, je schrijft je in bij interimkantoren,.. Als bij een controle van je zoekinspanningen naar werk blijkt dat je te weinig hebt gesolliciteerd, kan je je uitkering verliezen. Je moet outplacement volgen als je er recht op hebt.

Aangepaste beschikbaarheid 

De regering Michel voert dit nieuwe begrip in. Het is nog niet volledig uitgeklaard. Het zou gaan om een begeleiding op maat, gebaseerd op jouw ervaring en vaardigheden, met de verplichting om werk- of opleidingsaanbiedingen te aanvaarden. De VDAB moet je dit individueel actieplan aanbieden binnen de zes maanden na je inschrijving als werkzoekende. Een jaar na de start van het actieplan komt er een evaluatie. Heb je niet positief meegewerkt, dan krijg je een sanctie (= schorsing van de uitkering). Je moet outplacement volgen indien de werkgever je dat aanbiedt.

De regering Michel gaat volledig voorbij aan het akkoord van de sociale partners over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers (bruggepensioneerden): waar de sociale partners enkel een passieve beschikbaarheid voorzagen, voorziet de regering 'aangepaste beschikbaarheid'. Het ABVV veroordeelt scherp deze inbreuken op het sociaal overleg.

Niet beschikbaar zijn 

Je moet niet klaar staan om een job aan te nemen. Je mag in het buitenland verblijven, je mag aan je eigen bezit werken en je mag een bijberoep starten.

Wanneer moet je beschikbaar zijn als oudere werkloze?

Als je op 31 december 2014 niet beschikbaar moest zijn omdat je een maxi-vrijstelling had, dan moet je ook nu niet meer beschikbaar zijn.

Voor de nieuwe gevallen geldt het volgende:

 • Je moet niet beschikbaar zijn als je bij je inschrijving als werkzoekende:
  • 40 jaar loopbaan hebt in 2015 of minstens 60 jaar bent
  • 41 jaar loopbaan hebt in 2016 of minstens 61 jaar bent
  • 42 jaar loopbaan hebt in 2017 of minstens 62 jaar bent
  • 43 jaar loopbaan hebt in 2018 of minstens 63 jaar bent
  • 44 jaar loopbaan hebt in 2019 of minstens 64 jaar bent

 

 • Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan moet je aangepast beschikbaar zijn tot en met:
  • 59 jaar in 2015
  • 60 jaar in 2016
  • 61 jaar in 2017
  • 62 jaar in 2018
  • 63 jaar in 2019

Controle door de RVA

Door de zesde staatshervorming en het nieuwe regeerakkoord 2014 zal de RVA in 2015 een andere functie krijgen. De controle van de beschikbaarheid gaat naar de VDAB.

Als je niet ingaat op de uitnodigingen of jobaanbiedingen van de VDAB, werk weigert... kan de VDAB jouw gegevens doorspelen aan de RVA (= transmissie) en kan de RVA je uitkering schorsen. Je moet deze transmissie tekenen voor ontvangst. Niet voor akkoord! Je kan een klacht indienen. Dit moet binnen de 5 dagen.

Kom naar het ABVV voor meer informatie en houd in ieder geval al je sollicitatiebewijzen goed bij!

Contact

 • Hilde Dumortier - Coördinator Vorming voor werklozen - 02 289 01 91

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Zoek op trefwoord

activering armoede eindeloopbaan inkomen IPA sanctie sociale zekerheid vijftigplussers werkloosheidsuitkering Werklozenwerking