Tewerkstelling controleren

Wie kan de tewerkstelling in het bedrijf controleren? Welke bevoegdheden heeft de Ondernemingsraad hierin? En de vakbondsafvaardiging?


Wie van het bedrijf kan de tewerkstelling in het bedrijf controleren?

De Ondernemingsraad (OR) en de vakbondsafvaardiging. Dankzij diverse wetten en cao’s.

Is er geen OR, dan beschikt de vakbondsafvaardiging over dezelfde rechten en bevoegdheden als de OR.

Welke bevoegdheden heeft de Ondernemingsraad inzake tewerkstelling?

 • de toegang tot het arbeidsproces
 • het behoud van de tewerkstelling
 • de beëindiging van de tewerkstelling.

Wat bedoelen we met ‘de toegang tot het arbeidsproces‘?

 • (weder)indienstneming
 • onthaal in de onderneming
 • banenplannen
 • jongerenstage
 • deeltijds werken en deeltijds leren
 • tewerkstelling van mindervaliden
 • aanwerving van werknemers van vreemde nationaliteit.

Wat bedoelen we met ‘behoud van tewerkstelling‘?

 • organisatie van het arbeidsproces
 • personeelsbeleid in het algemeen
 • functieclassificatie
 • beroepsopleiding en omscholing
 • nieuwe technologie
 • betaald educatief verlof
 • overgang naar deeltijds werk
 • gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Wat houdt controle op de ‘ beëindiging van de tewerkstelling‘ in?

 • ontslagcriteria
 • brugpensioen
 • collectief ontslag
 • fusie, overname, sluiting van de onderneming
 • faillissement en gerechtelijk akkoord
 • outplacement.

Welke bevoegdheid heeft de vakbondsafvaardiging?

De vakbondsafvaardiging is bevoegd voor de arbeidsverhoudingen in de onderneming. Ze licht de werknemers in over de tewerkstellingsproblemen.

Is er geen OR, dan beschikt de vakbondsafvaardiging over dezelfde rechten en bevoegdheden als de OR. In de praktijk blijkt dat niet steeds het geval te zijn.

Welke zijn de belangrijkste instrumenten om tewerkstelling te controleren?

 • de sociale balans
 • cao-9, cao-34 en cao-35 (deeltijds werk)
 • cao-37 e.a. (externe tewerkstelling)
 • de wetgeving ‘gelijke kansen’
 • de statistische fiche (driemaandelijkse info over genomen tewerkstellingsmaatregelen)
 • Economische Financiële Informatie (EFI)
 • cao-24 (collectief ontslag en sluiting van ondernemingen)
 • cao-39 (gevolgen van nieuwe technologieën)
 • cao-38 (werving en selectie).

Zoek op trefwoord

CAO OR personeelsbeleid