Risico-analyse

Wat is een risico-analyse? Hoe vaak vindt een risico-analyse plaats? Wat kan je eruit leren?


Wat is een risico-analyse?

Een risico-analyse is een systematisch onderzoek naar:

 • welke gevaren letsel of schade kunnen veroorzaken
 • of die gevaren kunnen worden uitgeschakeld
 • hoe dat kan
 • welke maatregelen kunnen of moeten genomen worden om te voorkomen dat het gevaar schade berokkent of letsel veroorzaakt.

Hoe vaak heeft een risico-analyse plaats?

Eenmaal om de vijf jaar, maar verandert de situatie op de werkplek waardoor het risico kan wijzigen, dan moet de risico-analyse herhaald worden. De analyse moet voor alle werkplekken gemaakt worden.

Wat kan men besluiten uit een risico-analyse?

Uit een risico-analyse komt naar voren:

 • welke de risico’s zijn
 • wie daardoor gevaar loop;
 • wat prioritair is
 • of het risico voldoende wordt beheerst
 • zo niet: welke mogelijkheden er bestaan om dat risico te verminderen
 • of er maatregelen moeten worden genomen om een betere bescherming te bieden aan de werknemers.

Wat gebeurt er na de risico-analyse?

De wergkever moet volgens de wet preventie plannen. Dat gebeurt op basis van de risico-analyse.

 • Dat plan heet dan het ‘globaal preventieplan’ - een vijfjarenplan.
 • De jaarlijkse concrete uitvoering ervan heet het jaarlijks actieplan (JAP).

Bij zijn preventiebeleid kan de werkgever een beroep doen op preventiediensten.

Wat houdt de preventieplicht in voor de werkgever?

De werkgever moet de nodige maatregelen nemen voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Moet dus instaan voor:

 • de preventie van beroepsrisico’s
 • informatieverspreiding en opleiding
 • de organisatie en de verwerving van de nodige middelen.

Waarop slaan die preventiemaatregelen?

 • de organisatie van de onderneming en de werk- en productiemethoden
 • de conceptie, inrichting en aanpassing van werkplekken
 • de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen, …
 • de psychosociale belasting (stress) veroorzaakt door het werk
 • de bekwaamheid, vorming en voorlichting van alle werknemers
 • de noodprocedures.

Belang voor de vakbond

Het CPBW - waarin de vakbonden vertegenwoordigd zijn - ontvangt het risico-analyseverslag, wordt geïnformeerd en geraadpleegd over de conclusies van de analyse en ook over de voorgestelde preventiemaatregelen.

Het CPBW kan op elk moment advies uitbrengen.

Zoek op trefwoord

CPBW globaal preventieplan (GPP) jaarlijks actieplan (JAP)