Het Integraal Milieujaarverslag

Wat kan je als vakbondsafvaardiging met het Integraal Milieujaarverslag doen?


IMJV op de post voor 15 maart

Het Integraal Milieujaarverslag wordt door de werkgever vóór 15 maart ingediend bij de bevoegde milieuadministratie. Hierna ontvangt de werknemersvertegenwoordiging een afschrift van het Integeraal Milieujaarverslag (IMJV).

De werkgever bezorgt een afschrift van het IMJV aan:

 • het hoofd van de interne dienst Preventie & Bescherming
 • de effectieve en plaatsvervangende leden van het CPBW
 • de effectieve leden van de ondernemingsraad
 • de vakbondsafvaardiging indien comité en ondernemingsraad niet bestaan

Milieu-informatie

In het IMJV vind je informatie over de uitstoot naar lucht en water, waterverbruik, energieverbruik, de afvalstoffen. Welke informatie er wordt ingediend bij de milieuadministratie is afhankelijk van de uitstoot van het bedrijf. De bedrijven die een IMJV moeten invullen, krijgen in de loop van de maand januari een brief met vermelding van de verschillende onderdelen die ze moeten invullen. Voor het deel ‘Afvalstoffen voor producenten’ wordt jaarlijks een steekproef genomen door de OVAM.

De wereld van afvalstromen

Achter de wereld van afvalstromen steekt een wirwar van vraag en aanbod, doorkruist met een aanpak van broeikasgassen, concurrentie om schaarse grondstoffen, productie van eindproducten en bijproducten, statistieken, voorzorgprincipes, complexe wetgeving, contracten, heffingen, gezondheid, ....

Verhalen over het dumpen van gevaarlijk afval, woningen bouwen op gifbelten, voedselschandalen, woekerwinsten, exporteren van gevaarlijk elektronisch afval, gevaarlijke stoffen in consumptieproducten blijken geen verzinsels te zijn. Een goed beheer van afvalstromen heb je niet met een vingerknip geregeld.

Duurzaam beheer

Vroeger was het beleid gericht op het beheer van stortplaatsen en het vermijden van sluikstorten. Vandaag schuiven we op naar een samenhangend afval- en materialenbeleid. Daarin worden materiaalstromen, -ketens en -kringlopen gesloten en wordt afval bestempeld als een verspilling van kostbare grondstoffen.

Eindige wereld

Materialen vormen de ruggengraat van economie, welzijn en onze welvaart. Ze zijn de grondstoffen voor de bestaande productie- en consumptiepatronen. De roofbouw en milieudruk die gepaard gaat met deze patronen is groot. Willen we de aarde voor iedereen leefbaar houden, dan moeten we veranderen. Vlaanderen is vandaag erg afhankelijk van schaarse en steeds duurder wordende grondstoffen.

Beweeg je bedrijf

Het IMJV is een aanknopingspunt om vragen te stellen aan de werkgever. Belangrijk is dat er een duidelijk zicht is op de geproduceerde afvalhoeveelheden, de grond- en hulpstoffen gekend zijn, waar ze gebruikt worden en hoeveel en wat de totale (afval)kosten zijn. Een duidelijk beeld van de materiaal- en energiestromen maakt verbeteringen realiseren eenvoudiger.

Enkele vragen om van start te gaan:

 • Welke verontreiniging veroorzaakt mijn bedrijf?
 • Welke types van afval worden er geproduceerd en wat is de bron?
 • Wat doet het bedrijf om de verontreiniging van water en lucht te vermijden?
 • Hoe groot is het waterverbruik en wat doet het bedrijf om het verbruik te verminderen?
 • Gebruikt het bedrijf grondwater, regenwater of oppervlaktewater?
 • Welke energiemaatregelen worden er genomen en wat is de impact op het verbruik?
 • Welke gevaarlijke stoffen komen voor en is alle informatie beschikbaar?

Het ABVV helpt je

De wet voorziet de leden van het CPBW en ondernemingsraad een vrij volledig informatierecht. Daarbovenop wordt verwacht dat de werknemersvertegenwoordigers over de milieu-informatie een advies geven.

Gebruik de info die je krijgt. Vraag uitleg in het CPBW en de ondernemingsraad. Agendeer het onderwerp en voorzie tijd voor vraag en antwoord. Wanneer er een milieucoördinator is, vraag aan de werkgever of deze milieudeskundige de informatie begrijpelijk kan brengen. Een overzichtelijke uitleg helpt al veel informatie te ontwarren.

Na de bespreking of voorafgaande aan de bespreking kun je jouw vragen overmaken aan de werkgever. Die vragen kun je bespreken in een afzonderlijke vergadering.

Het ABVV kan je helpen bij je voorbereidingen. Doe een beroep op ons en mail ons je vragen.

Andere sites